SUPPORT

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เพจและเว็บไซต์ ลอฟท์เกม - LOFTGAME ได้ หากคุณชื่นชอบในการนำเสนอเนื้อหา บทความ รีวิว หรือข่าวสาร ได้ง่ายๆ ทางช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการ DONATEทั้งนี้ ลอฟท์เกม - LOFTGAME ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมาครับ